Menu
prawo

Zagraniczni przedsiębiorcy łatwiej zalegalizują swój pobyt w Polsce

Prostsze kryteria legalizacji pobytu dla przedsiębiorców z innych państw, uczestniczących w rządowych programach wsparcia, likwidacja aresztów dla obcokrajowców, bezpośredni dostęp do bazy ZUS dla Straży Granicznej celem skuteczniejszej walki z nielegalnym zatrudnieniem – przewiduje, według informacji portalu Prawo.pl, projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach.

Jak podaje Prawo.pl resort spraw wewnętrznych i administracji chce uprościć kryteria cudzoziemcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, aby mogli na tej podstawie legalizować swój pobyt bez uwzględnienia przesłanek dotyczących aktywności ekonomicznej firmy. Ale nie wszystkim, tylko tym, którzy są uczestnikami rządowych programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz którzy działalność gospodarczą prowadzą osobiście, tj. na podstawie wpisu do CEIDG.

Dziś dotyczy to tylko uczestników jednego programu „Poland. Business Harbour”, skierowanego głównie do Białorusinów, który ma na celu ułatwienie pochodzącym z tego państwa freelancerom, startupom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz dużym podmiotom – przeniesienie aktywności zawodowej lub działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przyszłości mają dołączyć do nich uczestnicy innych programów, które znajdą się w wykazie (będzie go w drodze rozporządzenia określał minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych). Cudzoziemiec tak długo, jak długo będzie uczestnikiem takiego programu, skorzysta ze zwolnienia ze stosowania wymogów, jakie muszą spełnić inni przedsiębiorcy.

Według Prawo.pl obecnie cudzoziemcy, którzy chcą pracować i prowadzić biznes w Polsce, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, muszą spełnić wiele wymogów, o których mowa w art. 142 ust 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach, m.in. osiągnięcia w ciągu roku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym obcokrajowiec mieszka.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij