Menu
upadłość spółki

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – co warto wiedzieć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazywana w skrócie spółką z o.o.) to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to przede wszystkim z faktu „ograniczonej odpowiedzialności” tego typu osoby prawnej. Niemniej jednak w pewnych sytuacjach konieczne staje się ogłoszenie upadłości spółki. Co warto wiedzieć na ten temat? Na co należy zwrócić uwagę, przygotowując wniosek w tym zakresie? Jak wygląda kwestia odpowiedzialności członków zarządu? Odpowiedzi na te oraz inne wątpliwości można znaleźć w tym artykule.

Kiedy możliwe jest wniesienie wniosku o upadłość spółki z o.o.?

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej. Zasadniczo z tego typu żądaniem może wystąpić samodzielnie każdy z członków zarządu (niezależnie od modelu reprezentacji), każdy z dłużników spółki oraz jej wierzycieli osobistych.

Zgodnie z przepisami spółka z o.o. jest zobligowana do ogłoszenia upadłości, gdy stanie się niewypłacalna. Tego rodzaj sytuacja może mieć miejsce w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest niemożliwość wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza 3 miesiące. Druga sytuacja ma miejsce wówczas, gdy zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość jej majątku, przy czym stan ten musi utrzymywać się co najmniej 24 miesiące.

Omawiając kwestię niewypłacalności, należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną niezwykle istotną kwestię. Mianowicie do ustawy Prawo upadłościowe wprowadzone zostało domniemanie niewypłacalności. Uznaje się bowiem, że zobowiązania spółki przekraczają wartość posiadanego przez nią majątku, gdy przekraczają wartość jej aktywów i stan ten utrzymuje się co najmniej przez 24 miesiące. Natomiast podstawą do takiego stwierdzenia są dane z bilansu zobowiązania.

Złożenie wniosku o upadłość spółki z o.o.

W praktyce najczęściej z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. występuje jeden z członków jej zarządu. Ma on na dokonanie tej czynności 30 dni, licząc od chwili zaistnienia podstaw przewidzianych w przepisach.

Aby wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. mógł zostać rozpoznany przez sąd, musi zawierać wymagane prawem elementy. Otóż należy wskazać tutaj na:

  • dane identyfikacyjne oraz teleadresowe spółki;
  • adres siedziby spółki;
  • imiona i nazwiska reprezentantów spółki, gdy zostali oni ustanowieni;

Wnioskodawca powinien dołączyć do składanego przez siebie pisma odpowiednie załączniki. Wśród nich musi się znaleźć aktualny wykaz majątku spółki wraz z szacunkową wyceną jego składników, sporządzony w ciągu ostatnich 30 dni bilans, a także spis wierzycieli oraz wydanych przeciwko spółce tytułów egzekucyjnych i wykonawczych.

Złożenie wniosku o upadłość spółki z o.o. wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej. Wynosi ona 1000 złotych. To jednak nie wszystko, albowiem wnioskodawca musi uiścić zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Zgodnie z przepisami jej wysokość równa jest przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw.

Czy sąd może oddalić składany wniosek?

Złożenie wniosku o upadłość spółki z o.o. nie zawsze oznacza, że sąd przychyli się do żądania wnioskodawcy. Otóż istnieją trzy sytuacje, w których oddali on złożony wniosek. Chodzi tutaj o następujące przypadki:

  • brak niebezpieczeństwa, że dana spółka utraci zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań;
  • niewystarczalność majątku spółki do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego;
  • obciążenie części majątku spółki hipoteką albo zastawem, wskutek czego niemożliwe będzie pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki rodzi określone skutki prawne. Przede wszystkim istnieje ona dalej, a co za tym idzie, wierzyciele mogą bezpośrednio od niej domagać się zaspokojenia swoich roszczeń na drodze cywilnoprawnej. W tym celu konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego.

Odpowiedzialność członków zarządu

Należy zwrócić uwagę, że członkowie zarządu spółki z o.o. mają obowiązek złożenia wniosku w przedmiocie jej upadłości, jeżeli zaistnieją ku temu odpowiednie okoliczności. W razie niedopełnienia tego obowiązku poprzez niezłożenie wniosku albo niezachowania terminu do dokonania tej czynności, wierzyciele mogą wystąpić przeciwko nim z roszczeniami dotyczącymi naprawienia wynikłej stąd szkody. Istnieje jednak możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli członek zarządu wykaże, iż nie jest on winny zaniechania.

To jednak nie wszystko, albowiem członek zarządu odpowiedzialny jest również za zobowiązania spółki, jeżeli okaże się, że egzekucja prowadzona wobec niej jest bezskuteczna. W przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, jego członkowie odpowiadają w sposób solidarny.

Od tej zasady istnieje jednak odstępstwo. Mianowicie członek zarządu musi wykazać, iż:

  • złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z zachowaniem przewidzianego prawem terminu;
  • nie ponosi winy za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki;
  • w terminie przeznaczonym na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne;
  • wierzyciel nie poniósł szkody, mimo że wniosek o ogłoszenie upadłości spółki nie został złożony.

Zazwyczaj wykazanie powyższych okoliczności odbywa się w postępowaniu sądowym, które zostaje wszczęte przez wierzyciela. Niekiedy jednak strony sporu decydują się na jego rozwiązanie w sposób alternatywny, czyli poprzez mediację.

Mariusz Sadowiak


Czeka Cię postępowanie upadłościowe? To niewątpliwie potrafi być stresujące, jednak pamiętaj, że specjaliści posłużą Ci radą i pomocą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij