Menu
ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w 2022 roku

Zestaw ulg, z których korzystają przedsiębiorcy prowadzący jednodobową działalność gospodarczą (JDG) ulega okresowym modyfikacjom. Ostatnią z nich były zmiany w przepisach związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Warto więc przyjrzeć się, jakie ulgi podatkowe dla przedsiębiorców obowiązują w tym roku. Ich zestaw zależy od wybranej formy opodatkowania.

Ulgi podatkowe mają z założenia zachęcić przedsiębiorców do określonej działalności, która uznana została przez twórców prawa za pożądaną. Obserwując zestaw ulg można wyodrębnić 2 ich grupy: pierwsza zachęca przedsiębiorców do ekspansji i rozwijania nowych technologii, druga do realizowania celów związanych z interesem państwa i aktywnością społeczną.

Do pierwszej grupy można zaliczyć:; ulgę na działalność badawczo-rozwojową, ulgę na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, ulgę na prototyp, ulgę na robotyzację, internetową i ulgę IP BOX; do drugiej grupy natomiast: odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne; odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego; odliczenie darowizn na cele kultu religijnego oraz na rzecz działalności sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę; ulgę rehabilitacyjną; ulgę termomodernizacyjną; ulgę z tytułu krwiodawstwa, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na dziecko i ulgę dla rodzin 4+.

Dostępny zestaw ulg uzależniony jest od wyboru sposobu opodatkowania. Polski Ład spowodował pewne zmiany w tym obszarze. Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą samodzielnie bądź w spółce cywilnej lub jawnej może wybrać jedną z trzech form opodatkowania: opodatkowanie według skali – PIT-36, opodatkowanie podatkiem liniowym – PIT-36L, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28. Nie ma już możliwości wyboru karty podatkowej, choć przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę przed 31 grudnia 2021 roku, mogą z niej nadal korzystać.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, korzystających z różnych form opodatkowania

Część ulg dostępna jest tylko przy wyborze określonej formy opodatkowania, część natomiast wiąże się z więcej niż jedną formą. Do tych ostatnich należą:

Odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – Od 1 stycznia 2022 roku odliczeniu nie podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak przedsiębiorca może odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Odliczenia można dokonać na 3 sposoby poprzez: wliczenie składek w koszty uzyskania przychodu, odliczenie od podstawy opodatkowania lub odliczenie od podatku. Sposób odliczenia zależy od formy opodatkowania. Z odliczenia na fundusz pracy nie mogą korzystać przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników – Ulga dotyczy przychodów innowacyjnych pracowników. W świetle przepisów chodzi o pracowników,  których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy. By skorzystać z odliczenia, należy prowadzić osobną ewidencję czasu pracy przeznaczonego na działalność badawczo-rozwojową. Z ulgi nie mogą korzystać przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na prototyp – Jak podaje strona biznes.gov.pl: Ulga na prototyp dotyczy uruchomienia produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera koszty poniesione na etapie testowania nowego produktu, przed rozpoczęciem produkcji na masową skalę i przed sprzedażą. Z ulgi nie mogą korzystać przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na robotyzację – Ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Uprawniają do niej koszty ponoszone na zakup robotów przemysłowych maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, oraz koszty szkoleń, wartości niematerialnych i opłat leasingowych związanych z zastosowaniem robotów. Z ulgi nie mogą korzystać przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na ekspansję – Ma ona ułatwić wejście firmy na nowe rynki zagraniczne i krajowe. Dzięki niej przedsiębiorca odlicza dwukrotnie koszty poniesione na ekspansję, raz jako koszty uzyskania przychodu i ponownie w ramach ulgi. Chodzi między innymi o wydatki takie jak: uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne, czy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu. Warunkiem skorzystania z ulgi jest osiągnięcie wzrostu przychodów w ciągu następnych 2 lat po roku, w którym poniesiono koszty. Z ulgi nie mogą jednak korzystać przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na nabycie terminala płatniczego – Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy rozliczający się przy pomocy skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Dzięki niej przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może odliczyć maksymalnie 1000 zł od podstawy opodatkowania. Natomiast przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących mogą odliczyć 2500 zł od podstawy opodatkowania. Jak natomiast czytamy na stronie buznes.gov.pl: Płatnicy VAT spełniający definicję małego podatnika VAT będą mogli odliczyć od podatku VAT kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków na nabycie i obsługę terminala płatniczego, ale maksymalnie 2 000 zł.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową – Również z tej ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy rozliczający się przy pomocy skali podatkowej lub podatkiem liniowym, niezależnie od wielkości posiadanej firmy. Jeżeli prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą korzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Ulga IP BOX – Korzystanie z niej umożliwia opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką 5 procent. Dotyczy to również odprowadzanych zaliczek na podatek.

Odliczenie darowizn – przepisy wymieniają konkretne cele, na jakie przekazano darowiznę.

Ulga termomodernizacyjna – Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami, bądź współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego niezależnie od formy ich opodatkowania.

Dodatkowo przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą skali lub podatkiem liniowym korzystają z: odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego; oraz ulgi PIT-0 dla rodzin 4+ (posiadających przynajmniej czworo dzieci).

W przypadku rozliczenia według skali dochodzą jeszcze: ulga na dziecko, ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko, ulga dla klasy średniej

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i ulgi internetowej.

Jak widać istnieje wiele możliwości korzystania z ulg, co umożliwia zmniejszenie efektywnego opodatkowania jednodobowej działalności gospodarczej.

Mariusz Sadowiak 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij