Menu
Polski Ład

Polski Ład – podatek dla przyznających się do ukrywania dochodów

Polski Ład umożliwia podatnikom przyznanie się do posiadania ukrytych dochodów. Choć jest to pewna forma abolicji, ukrywanie dochodów spotka się z przejściową sankcją w postaci podatku naliczonego od ujawnionych dochodów. Ujawnienie ukrywanych dochodów i opłacenie podatku uchroni za to przedsiębiorcę lub osobę prywatną przed odpowiedzialnością karnoskarbową.

Jak pisze Kancelaria Prawna „Skarbiec, w świetle nowych przepisów osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania, siedziby, zarządu lub rejestracji, które nie zadeklarowały całości lub części dochodów (przychodów) do opodatkowania w Polsce, mogą to zrobić opodatkowując się przejściowym ryczałtem od dochodów. Taka opcja obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Przejściowy podatek dla przyznających się dotyczy w szczególności nieujawnionych przychodów bądź dochodów, źródeł ich powstania, kapitału spoza terytorium RP, niewłaściwego wskazania rezydencji podatkowej, osiągania niedozwolonej korzyści podatkowej, a wreszcie niewłaściwego korzystania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Po ujawnieniu ukrytych dochodów podatnik zapłaci przejściowy ryczałt w wysokości 8 procent podstawy opodatkowania, która stanowi dochód osiągnięty do dnia złożenia wnioski o nałożenie podatku. Na podstawę składają się: wartość korzyści podatkowej, nieujawniony wcześniej dochód (przychód pomniejszony o udokumentowane koszty uzyskania przychodu poniesione w celu uzyskania tego przychodu), wszelkie przychody, które podlegałyby opodatkowaniu, gdyby podatnik prawidłowo wykorzystywał umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody z kapitału znajdującego się poza Polską, oraz 25 procent wartości przeniesionego lub posiadanego poza Polską kapitału.

Korzyści dla podatnika związane z przyznaniem się do posiadania nieujawnionych dochodów

Jak zaznacza Kancelaria Prawna „Skarbiec”, podatnik, który przyzna się do posiadania ukrytych dochodów i zapłaci od nich podatek, uniknie odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe polegające na narażeniu Skarbu Państwa na uszczuplenie. Dotyczy to zarówno podatników płacących PIT jak i CIT. Uniknie on też kary za nieopłacenie podatku, bądź opłacenie go w niższej od należnej wartości.

Samo denuncjujący się podatnik, płacąc przejściowy ryczałt i dokonując w terminie 1 roku kalendarzowego liczonego od dnia złożenia ww. wniosku inwestycji o wartości odpowiadającej co najmniej wartości zgłoszonego dochodu może obniżyć swoje zobowiązania podatkowe w PIT, CIT należne od dochodu uzyskanego z tych składników majątkowych. Mieści się w tym dochód z ich najmu i sprzedaży, z ich wykorzystywania w swojej działalności, oraz z udziału w spółce, o kwotę równą 30 proc. podatku przejściowego. W celu skorzystania z tego pomniejszenia, podatnik musi utrzymać inwestycję co najmniej przez 12 miesięcy – pisze Kancelaria Prawna „Skarbiec”.

Jak wylicza Kancelaria, do inwestycji upoważniających do skorzystania z pomniejszenia zalicza się: nabywanie środków trwałych, wartości niematerialnych, wartości prawnych oraz akcji lub papierów wartościowych od firm, polskich rezydentów podatkowych, a także podmiotów które mają siedzibę w naszym kraju lub na teranie państwa EOG. Do pomniejszenia kwalifikuje również wniesienie wkładów pieniężnych bądź opłat do wspomnianych wyżej podmiotów.

By skorzystać z możliwości abolicji, podatnik składa wniosek do właściwego urzędu skarbowego o opodatkowanie przejściowym ryczałtem od dochodów. Wniosek taki należy złożyć między 1 października 2022 roku a 31 marca 2023 roku. Możliwe jest złożenie kilku wniosków oddzielnie dla każdego z nieujawnionych źródeł.

Złożenie wniosku wymaga wniesienia opłaty w wysokości 1 procenta ujawnionego dochodu. Minimalna wartość tej opłaty wynosi jednak 1 tysiąc zł, zaś maksymalna 30 tysięcy zł. Uregulowanie zryczałtowanego podatku musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia następującego po złożeniu wniosku.

Źródło: Kancelaria Prawna „Skarbiec”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij