Menu
Mały ZUS PLUS

Mały ZUS PLUS – rozwiązanie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

Ulga o nazwie Mały ZUS PLUS umożliwia opłacanie niższej stawki ZUS przedsiębiorcom prowadzącym od niedawna działalność gospodarczą i uzyskującym przychody nie większe niż 120 tys. zł. Przepisy dotyczące tej ulgi weszły w życie 1 stycznia 2020 roku. Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w ciągu całego roku podatkowego i uzyskał w tym czasie przychody nieprzekraczające 120 tys. zł, może w następnym roku skorzystać z ulgi. Możliwość taką daje również prowadzenie działalności przez minimum 60 kolejnych dni kalendarzowych w roku.

Z takiego rozwiązania nie mogą skorzystać przedsiębiorcy w pierwszym roku prowadzenia działalności, a także spełniający warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą należy płacić w pełnej wysokości. Mały ZUS Plus przedsiębiorca może opłacać również, jeśli skorzystał wcześniej z ulgi na start oraz z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.

Z ulgi można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5-u lat) kalendarzowych od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak do okresu 36 miesięcy wlicza się okres korzystania z małego ZUS-u. Nie mogą z niej korzystać przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej i jednocześnie korzystający ze zwolnienia z VAT.

Skorzystanie z małego ZUS-u PLUS nie jest również możliwe w przypadku, gdy przedsiębiorca:

  • podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, (np. jako wspólnik spółki jawnej);
  • wykonuje w ramach działalności gospodarczej te same zadania, które wykonywał dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym;
  • w poprzednim roku prowadził działalność jako: twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód; wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.; osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Jeśli przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej przez cały rok podatkowy, a chce skorzystać z małego ZUS-u plus musi obliczyć samodzielnie, czy jego przychody kwalifikują go do ulgi. W takiej sytuacji należy podzielić 120 tysięcy zł przez liczbę dni kalendarzowych, a następnie pomnożyć otrzymaną kwotę, przez liczbę dni, w których przedsiębiorca prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą. Jeśli uzyskany w danym roku przychód jest niższy lub równy otrzymanej liczbie, kwalifikuje on do ulgi.

Mały ZUS PLUS a wysokość emerytury

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oblicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w poprzednim roku powiększonego o odliczone składki na ubezpieczenie społeczne. Podstawa naliczania składki na ubezpieczenie nie może jednak być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (w 2022 roku będzie to 903 zł). Odprowadzana w ramach ulgi składka nie może być też wyższa od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok (w 2022 roku będzie to 3553,20 zł).

Przy wyborze i naliczaniu małego ZUS-u trzeba pamiętać, że obniżenie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne może w przyszłości wiązać się z obniżeniem wysokości emerytury. Jak pisze strona gov.pl: Tak jak w przypadku innych ulg w opłacaniu składek ZUS, korzystanie z Małego ZUS Plus jest dobrowolne. Jeśli chcesz opłacać wyższe składki i mieć w przyszłości wyższe świadczenia, możesz to zrobić, deklarując wyższą podstawę wymiaru składki niż najniższa podstawa obliczona na podstawie dochodu, czyli kwota, która mieści się pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Możesz również nie korzystać z Małego ZUS Plus lub zrezygnować z niego w trakcie roku.

REDAKCJAREKLAMA

Atrakcyjne oferty pracy w Polsce. Sprawdź
PRACUJ Z THREEZONES

Zatrudnimy zaangażowanych, wykwalifikowanych pracowników ze Wschodu. Dołącz do naszego zespołu

Pracownik | ThreeZones – atrakcyjne oferty pracy w Polsce – korzystne warunki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij